Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện
Điều khoản sử dụng
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này trước khi bắt đầu tham gia sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên website https://powerblock.fxce.com của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào vì những lý do sau đây mà chúng tôi cho rằng:
 • Thay đổi sẽ làm cho các điều khoản và điều kiện dễ hiểu hơn; hoặc
 • Sự thay đổi sẽ không gây bất lợi cho Khách hàng.
Bao gồm:
 • Sự ra đời của một sản phẩm hoặc dịch vụ mới; hoặc
 • Việc thay thế một sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có bằng một sản phẩm hoặc dịch vụ mới; hoặc
 • Việc thu hồi một sản phẩm hoặc dịch vụ đã trở nên lỗi thời, hoặc không còn được sử dụng rộng rãi, hoặc không được Khách hàng sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm trước hoặc nó đã trở nên rất đắt đối với Chúng tôi.
Những thay đổi như vậy sẽ được thực hiện trên trang web và Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra các bản cập nhật thường xuyên.
Chính sách Quyền riêng tư
Tất cả các tài liệu thông tin thu thập được được Chúng tôi lưu giữ một cách an toàn nhất. Chúng tôi xem một trong những ưu tiên hàng đầu của mình là quyền riêng tư và tính toàn vẹn thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như dành sự quan tâm tối đa để giữ cho những thông tin nói trên được lưu trữ an toàn, sử dụng một cách thích hợp và chỉ khi được sự cho phép của khách hàng. Bất kỳ và tất cả thông tin nhận được từ Khách hàng đều được xử lý cẩn trọng và ở mức độ bảo mật cao nhất.
Chúng tôi kết hợp các quy tắc nghiêm ngặt và các quy trình cụ thể để đảm bảo cho Khách hàng của mình mức độ bảo mật tối đa có thể đạt được khi xử lý thông tin cá nhân.
Miễn trừ trách nhiệm
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại hoặc chi phí hoặc tổn thất nào mà Khách hàng phải gánh chịu liên quan đến, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ nhưng không giới hạn trong các trường hợp / trường hợp sau:
 • Bất kỳ lỗi hoặc thất bại hoặc gián đoạn hoặc ngắt kết nối trong hoạt động của trang web, hoặc bất kỳ sự cố kỹ thuật, lỗi hệ thống và trục trặc, lỗi đường truyền liên lạc, thiết bị hoặc sự cố phần mềm, các vấn đề về truy cập hệ thống, các vấn đề về dung lượng hệ thống, nhu cầu về lưu lượng truy cập internet cao, vi phạm bảo mật và truy cập trái phép cũng như các sự cố và lỗi máy tính tương tự khác;
 • Chúng tôi có quyền không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận do Sự kiện Bất khả kháng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi;
 • Các hành vi, thiếu sót hoặc sơ suất của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Bất kỳ người nào có được Dữ liệu Truy cập của Khách hàng mà Chúng tôi đã cấp cho Khách hàng trước khi Khách hàng báo cáo với Chúng tôi về việc sử dụng sai Dữ liệu Truy cập của mình;
 • Những người thứ ba không được phép có quyền truy cập vào thông tin, bao gồm cả các địa chỉ điện tử, thông tin liên lạc điện tử, dữ liệu cá nhân và Dữ liệu truy cập khi các thông tin trên được truyền giữa các Bên hoặc bất kỳ bên nào khác, sử dụng internet hoặc các phương tiện liên lạc mạng khác, bưu điện, điện thoại, hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác;
 • Bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào (bao gồm cả sơ suất và gian lận) của Khách hàng và / hoặc Người được ủy quyền của họ.
Chúng tôi sẽ không vi phạm Thỏa thuận này và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách hàng phải chịu do bất kỳ sự thất bại toàn bộ hoặc một phần, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện Thỏa thuận này bởi bất kỳ sự kiện hỏa hoạn, chiến tranh, dân sự, náo động, tranh chấp lao động, hành động của chính phủ, cơ quan chính phủ hoặc quốc gia, lỗi của bất kỳ hệ thống xử lý máy tính nào, bất kỳ sự cố hoặc lỗi truyền nào khác trong các phương tiện liên lạc giữa Chúng tôi và Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất kỳ lý do nào khác (cho dù có hoặc không giống với bất kỳ lý do nào ở trên) ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi (“Sự kiện bất khả kháng”).
Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi có thể theo ý kiến hợp lý của mình, xác định rằng Sự kiện Bất khả kháng đang tồn tại hoặc sắp xảy ra (tùy từng trường hợp) và Chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng ngay khi có thể xác định.
Nếu Chúng tôi xác định rằng Sự kiện Bất khả kháng đang tồn tại hoặc sắp xảy ra thì Chúng tôi có thể (không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác theo Thỏa thuận này và theo quyết định riêng của mình) thực hiện hành động mà Chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp trong các trường hợp và cả Chúng tôi, cũng như bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc cố vấn nào của Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại, cản trở hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc thực hiện hoặc bỏ qua bất kỳ hành động nào theo điều này.